Statut

Na podlagi 8. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011 – uradno prečiščeno besedilo) je ustanovni zbor, dne   sprejel sklep u ustanovitvi Surf in sup kluba Pomurje.

STATUT

SURF IN SUP KLUBA POMURJE

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Statut določa ime in sedež društva, namen in naloge društva, način včlanjevanja in prenehanje članstva, organe društva, njihovo delovno področje in njihova medsebojna razmerja, sestavo organov,  način volitev članov organov ter njihovo mandatno dobo oz. imenovanje in razrešitve, pravice in dolžnosti članov ter organov društva, zastopanje društva, financiranje društva in način opravljanja nadzorstva nad razpolaganjem s finančnimi sredstvi, način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru ter način zagotavljanja javnosti dela društva.

2. člen

Ime društva je SURF IN SUP KLUB POMURJE,

(v nadaljevanju: društvo), sedež društva je v Murski Soboti,

 3. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava in je samostojno ter nepridobitno združenje fizičnih oseb, ljubiteljev športa – surfanja in supanja.

4. člen

Delo društva je javno. O svojem delu društvo obvešča javnost preko sredstev javnega obveščanja oz. na krajevno običajen način. Člani društva se obveščajo na sestankih zbora članov.

Društvo obvešča o svojem delovanju širšo in ožjo javnost.

Društvo obvešča svoje člane:

 • z objavljanjem vabil in zapisnikov na sedežu društva ali preko drugih medijev obveščanja (npr. email pošta, navadna pošta, socialni mediji, itd.)
 • s tem, da so zapisniki vseh organov društva in drugi dokumenti dostopni na vpogled članom društva.

Društvo obvešča širšo javnost:

 • s tem, da so seje organov društva javne in da se nanje vabijo novinarji ter druge osebe, ki izkažejo interes,
 • z organizacijo okroglih miz in tiskovnih konferenc,
 • prek drugih sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva.

5. člen

Surf in sup klub Pomurje posluje brez pečata.

NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

6. člen

Namen društva je druženje ljubiteljev surfanja in supanje, promocija vodnih športov, organiziranje srečanj, tekmovanj in dogodkov v povezavi s surfanjem in supanjem, k čimer prispeva k razvoju teh športov v regiji in Republiki Sloveniji.

7. člen

Naloge društva za uresničevanje namena društva so:

 • organiziranje športnih prireditev,
 • organiziranje tekmovanj v surfanju in supanju,
 • organiziranje delavnic, tečajev, predavanj, posvetovanj za svoje člane ali širšo javnost,
 • sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se amatersko, strokovno ali znanstveno raziskovalno ukvarjajo s surfanjem, supanjem in ostalimi vodnimi športi,
 • sodelovanje s foto in video produkcijami za namen obveščanja javnosti in promocije športa,
 • sodelovanje s sorodnimi društvi, institucijami in posamezniki,
 • sodelovanje na prireditvah sorodnih društev, institucij, izobraževalnih ustanov in drugih pravnih oseb javnega in zasebnega prava,
 • sodelovanje na prireditvah v organizaciji posameznikov,
 • organiziranje strokovnih usposabljanj, izobraževanj in ekskurzij za člane društva,
 • izdajanje brezplačnih publikacij v fizični in elektronski obliki,
 • nakup in izposoja opreme surfanje in supanje.

Za dosedanje svojih ciljev bo društvo opravljajo poleg nepridobitnih tudi pridobitne dejavnosti:

P85.5 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas
R93.12 Dejavnost športnih klubov
S96 Druge storitvene dejavnosti
N77.2 Dajanje športne opreme v najem in zakup
I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.300 Strežba pijač
92.0 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
G47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
G47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah ali tržnicah z drugim blagom
G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali internetu

Za doseganje svojih ciljev društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon. Pridobitna dejavnost mora biti povezana z namenom in cilji društva ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Pridobitna dejavnost je povezana z namenom in nalogami društva.

Te dejavnosti so namenjene pridobivanju dohodka. Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti za katere je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev društvenega premoženja med njegove člane je prepovedana in nična.

ČLANSTVO

 8. člen

Član društva lahko postane vsak (tudi tuji državljan), ki sprejema statut društva in je dopolnil 18 let. Za osebo mlajšo od 18 let mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, s katero izrazi željo postati član društva in se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva. Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.

 9. člen

Člani društva plačajo letno članarino.

 10. člen

Pravice članov so:

 • da imajo volilno pravico. Z njo lahko volijo in so voljeni v organe društva,
 • da sodelujejo in soodločajo o vseh društvenih vprašanji,
 • da svetujejo in dajejo predloge za izboljšanje dela društva,
 • da so pod enakimi pogoji deležni vseh ugodnosti, ki jih daje društvo.

 11. člen

Dolžnosti članov so:

 • da sodelujejo pri uresničevanju društvenega namena,
 • da se družijo določb statuta,
 • da skrbijo za ugled društva,
 • da plačujejo letno članarino.

 12. člen

Člani društva opravljajo svoje dolžnosti v društvu praviloma brezplačno.

 13. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • z izstopom,
 • s smrtjo,
 • z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinske komisije društva.

 14. člen

Člana se izključi iz društva, če grobo krši sprejet statut društva, ali če imajo njegova ravnanja hude posledice za društvo in če je moralno in materialno prizadel interese društva.

ORGANI DRUŠTVA

 15. člen

Organi društva so:

 • zbor članov,
 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • disciplinska komisija.

ZBOR ČLANOV

 16. člen

Zbor članov je najvišji organ in voli vse ostale organe. Sestavljajo ga vsi člani društva, sestati se mora najmanj enkrat letno.


17. člen

Predsednik društva skliče redni zbor članov enkrat na leto. Na zahtevo 1/3 članov društva ali nadzornega odbora ali če presodi, da je to v interesu društva, skliče predsednik izredni zbor članov. Predsednik društva mora sklicati izredni zbor najmanj 30 dni po tem, ko je prejel to zahtevo. Sklicanje občnega zbora mora biti objavljeno z dnevnim redom najmanj 8 dni pred dnevom, za katerega je sklican.

 18. člen

Zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov društva. Če se odloča o spremembi statuta ali prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za to glasuje najmanj 2/3 navzočih članov in da prisostvuje na zboru najmanj polovica članov društva. Način glasovanja se določi na zboru, volitve v organe društva so praviloma tajne.

 19. člen

Zbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov. Če ob napovedanem času ni prisotnih zadosti članov, kljub temu, da so bili obveščeni, se seja preloži za pol ure. Po poteku pol ure je skupščina sklepčna, če je navzoča vsaj 1/4 članov.


20. člen

Zbor članov odloča in sprejema sklepe o vseh zadevah, ki izhajajo iz namena in nalog društva, zlasti pa:

 • sklepa o dnevnem redu,
 • obravnava in sklepa o delu in poročilih organov društva,
 • potrjuje zaključni račun za minulo leto, ter sprejema finančni načrt za naslednje leto,
 • sprejema delovni program društva,
 • voli upravni odbor in nadzorni odbor,
 • sprejema statut in spremembe statuta društva ter določa višino članarine,
 • sklepa o razpustitvi oz. prenehanju društva,
 • obravnava pritožbe in ugovore na delovanje ostalih organov društva.

 21. člen

Zbor članov odpre predsednik društva in ga vodi. Zbor izvoli še zapisnikarja in druge delovne organe. Zapisnik podpišejo predsedujoči, zapisnikar in en overitelj.

UPRAVNI ODBOR


22. člen

Upravni odbor je izvršilni organ društva in opravlja organizacijske, upravne in strokovno tehnične zadeve društva. Med dvema zasedanjema skupščine opravlja vse naloge, ki mu jih naloži skupščina, zlasti pa:

 • sklicuje zbor članov,
 • skrbi za izvrševanje programa dela društva,
 • predlaga predračun prihodkov in odhodkov,
 • predlaga višino ostalih prispevkov,
 • pripravlja gradiva za zbor članov, kot so: finančni načrt, zaključni račun, program dela, …
 • pripravlja predlog statuta in sprememb statuta društva ter drugih splošnih aktov društva,
 • izvršuje sklepe in smernice zbora društev v skladu s statutom,
 • skrbi za materialno-finančno poslovanje društva in za njegova sredstva.


23. Člen

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov. Sestaja se po potrebi, najmanj enkrat letno.


24. člen

Upravni odbor sestavljajo predsednik, tajnik in blagajnik. Predsednik upravnega odbora je hkrati predsednik društva.


25. člen

Člane upravnega odbora voli občni zbor za dobo štirih let z možnostjo večkratne izvolitve.

NADZORNI ODBOR

 26. člen

Nadzorni odbor izvoli občni zbor in ima 3 člane. Mandat traja 4 leta z možnostjo večkratne izvolitve. Člani nadzornega odbora izvolijo predsednika nadzornega odbora iz svojih vrst.


27. člen

Nadzorni odbor spremlja delo organov društva, nadzira materialno, finančno in upravno-administrativno poslovanje društva. Nadzorni odbor lahko opravi pregled poslovanja vsak čas, obvezno pa ga mora opraviti enkrat na leto ob zaključnem računu in o tem poročati skupščini.


28. člen

Nadzorni odbor in njegovi člani so odgovorni za svoje delo zboru članov. Člani nadzornega odbora lahko prisostvujejo na sejah vseh organov društva, imajo pravico udeleževati se razprave ali dajati predloge, ne morejo pa glasovati.


29. člen

Nadzorni odbor svoja poročila in ukrepe obravnava na sejah, ki jih skliče in vodi predsednik. O sklepih seje se piše zapisnik. Na zahtevo člana se mora vpisati v zapisnik tudi njegovo nasprotno ali posebno mnenje.


30. člen

Nadzorni odbor sprejema sklepe, če so prisotni vsi 3 člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana. Mandatna doba članov nadzornega odbora traja 4 leta.

DISCIPLINSKA KOMISIJA

 31. člen

O disciplinski odgovornosti članov odloča disciplinska komisija. Disciplinsko komisijo izvoli občni zbor in ima 3 člane. Mandatna doba traja 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve.

 32. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

 • kršitve odločb statuta,
 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
 • neizvrševanje sklepov organov društva,
 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.


33. člen

Disciplinska komisija obravnava kršitve članov društva, ki so kakorkoli kršili določila statuta in drugih aktov društva ter izreka disciplinske ukrepe po postopku, ki je določen za kazenski postopek. Častno razsodišče odloča tudi o sporih med društvom in njegovimi člani, ki izhajajo iz izvrševanja pravic in obveznosti članov.


34. člen

Disciplinska komisija izreče ukrep članu, če ugotovi, da je član namerno deloval v nasprotju z interesi društva in da je s svojim delovanjem škodil javnemu ugledu društva ali povzročil materialno škodo. Disciplinska komisija lahko izreče naslednje ukrepe:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev iz društva.


35. člen

Disciplinska komisija sprejema odločitve ob prisotnosti vseh članov na javni seji. Sklepi so sprejeti ob mnenju najmanj dveh članov. Zoper odločbo častnega razsodišča je možna pritožba na zbor članov, kot drugostopenjski organ. Pravnomočne odločbe in poravnave sklenjene med disciplinsko komisijo in članom so izvršljive.

ZASTOPNJE DRUŠTVA

 36. člen

Predsednik društva

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini. Predsednik sklicuje in vodi zbor članov in je hkrati predsednik upravnega odbora.

Izvoli ga zbor članov za dobo 4 let z možnostjo večkratne izvolitve.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren zboru članov.

Predsednik v primeru svoje odsotnosti oz. začasne nemožnosti opravljanja dela iz tega člena pisno pooblasti člana društva, da zastopa društvo in prevzeme pravice in dolžnosti predsednika. Zstopanje in prevzem pravic in dolžnosti lahko traja le omejen čas določen v pisnem pooblastilu.

 37. člen

Tajnik društva

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli zbor članov za dobo 4 let. Za svoje delo je odgovoren zboru članov.


38. člen

Blagajnik društva

Skrbi za finance, skupaj s predsednikom društva upravlja z bančnimi računi društva, pripravlja letna finančna poročila, vodi blagajniški dnevnik. Izvoli ga zbor članov za dobo 4 let. Za svoje delo je odgovoren zboru članov.

MATERIALNO-FINANČNO POSLOVANJE


39. člen

Društvo kot pravna oseba pridobiva materialna in finančna sredstva pretežno z nepridobitno dejavnostjo:

 • darili in volili,
 • prispevki sponzorjev,
 • javna sredstva,
 • članarinami,
 • drugimi viri.


40. člen

Društvo zagotavlja podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju z vodenjem blagajniškega dnevnika. Za preteklo koledarsko leto društvo izda finančno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva. Poročilo se izda do 31. marca tekočega leta v primeru statusnih sprememb ali prenehanja pa v roku 2 mesecev po spremembah ali prenehanju.

Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu s pravilnikom o materialno-finančnem poslovanju, v katerem društvo določi način in izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.


41. člen

Finančno poslovanje društva se odvija preko transakcijskega računa, odprtega pri banki. Blagajnik vodi finančno poslovanje društva po predpisih o materialno-finančnem poslovanju. Denarna sredstva društva vodi blagajnik v blagajniškem dnevniku. Blagajnik poroča o finančnem poslovanju zboru članov.

 42. člen

Finančne in materiale listine podpisuje predsednik društva.


43. člen

Delo blagajnika je javno. Vsak član lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje društva.


44. člen

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v inventurno knjigo. Premično in nepremično premoženje društva se ne sme deliti članom.

PRENEHANJE DRUŠTVA

 45. člen

Društvo lahko preneha po sklepu zbora članov z dvotretjinsko večino navzočih članov, s spojitvijo ali pripojitvijo k drugemu društvu, zaradi stečaja in po samem zakonu.


46. člen

V primeru prenehanja društva se vse premoženje prenese na društvo, ki bo nadaljevalo delo in dejavnost tega društva. Če takega društva ni, se premoženje prenese na lokalno skupnost. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

STATUTNE SPREMEMBE


47. člen

Spremembe statuta sprejme zbor članov z 2/3 večino. Glede vseh sprememb statuta, zastopnika ali sedeža društva, mora društvo vložiti zahtevo za registracijo spremembe v 30 dneh od nastale spremembe. Zahtevi mora biti priložen zapisnik seje zbora članov in dva izvoda sprememb statuta ali prečiščenega besedila statuta.

PREHODNE DOLOČBE

 48. člen

Pravico tolmačenja tega statuta ima upravni odbor.


49. člen

V skladu s tem statutom ima društvo še naslednje splošne akte:

 • disciplinski pravilnik
 • pravilnik o vpisnini in članarini,
 • pravilnik o materialno finančnem poslovanju.


50. člen

Dokler število članov društva ne bo doseglo potrebnega števila članov za oblikovanje vseh organov društva, se vse najpomembnejše odločitve sprejemajo na občnem zboru društva, predsednik društva pa izvršuje sprejete odločitve občnega zbora društva. Za izvrševanje posameznih nalog lahko občni zbor določi drugega člana.

Nadzorno funkcijo izvršuje občni zbor društva v celoti, funkcijo disciplinskega organa pa izvršuje predsednik društva, razen če se ugotavlja njegova disciplinska odgovornost. V primeru nekoliko večjega števila članov, se za opravljanje nalog nadzornega organa lahko oblikuje začasno delovno telo. V tem primeru občni zbor s sklepom določi sestavo in naloge začasnega nadzornega organa ter njegova pooblastila in odgovornosti. Začasni nadzorni organ o svojem delu pripravi poročilo, ki ga predloži v obravnavo občnemu zboru društva.

Občni zbor društva odloča o pritožbah zoper svoje lastne odločitve, kakor tudi zoper odločitve predsednika društva.

Društvo mora oblikovati vse v statutu predvidene organe društva, ko je v društvu včlanjenih vsaj 10 članov.

 51. člen

Splošni akti iz prejšnjega odstavka morajo biti sprejeti najpozneje v roku treh mesecev po ustanovitvi društva.

KONČNE DOLOČBE

 52. člen

Ta statut velja, ko ga sprejme zbor članov društva in ga potrdi pristojni organ upravne enote.

Zapisnikar: Zlatko Janjić                                                                          Predsednik: Zlatko Janjić

Dodaj odgovor